برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت سیمان سامان غرب،دریافت لوح تقدیر و تندیس صادر کننده نمونه استانی در سال 1397 از سوی استاندار محترم کرمانشاه جناب آقای مهندس بازوند توسط مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس گراوندی صورت پذیرفت.
TANDIS 1 TANDIS 3