12233

کسب لوح تقدیر و تندیس صادر کننده نمونه استانی در سال 97 از سوی بانک توسعه صادرات توسط مدیر عامل محترم شرکت سیمان سامان غرب
1223