نوع سیمان پاکتی تیپ 425-1   فله تیپ 425-1 پاکتی تیپ 525-1 فله تیپ 525-1 پاکتی تیپ 2 فله تیپ 2 پاکتی تیپ 5 فله تیپ 5
قیمت هر تن(ریال) 2/874/583 2/432/479 2/922/750 2/480/646 2/850/498 2/408/394 2/898/666 2/456/562