10

قیمت محصولات

  

قیمت مصوب سیمان در سال 1397

 نوع سیمان پاکتی تیپ 425-1   فله تیپ 425-1 پاکتی تیپ 525-1 پاکتی تیپ 2 فله تیپ 2 پاکتی تیپ 5 فله تیپ 525-1 فله تیپ 5
قیمت هر تن(ریال) 1/848/030 1/479/610 1/877/330 1/833/380 1/464/960 1/862/680 1/508/910 1/494/260