لوح تقدیر بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران،گروه های کار و واحد های برتر استان کرمانشاه به آقای مهندس سعید مظفری پناه سرپرست واحد HSE در هفته کار و کارگر از سوی مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس هیئت مدیره محترم انجمن ایمنی استان اهدا گردید.
1   3
4    6