پروژه EPC  بهینه سازی˛ افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط یک سیمان سفید شرکت سیمان شمال کلید خورد به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان شمال، روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۷ پروژه بهینه سازی˛ افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط یک سیمان سفید شرکت […]

نوشته آغاز پروژه EPC بهینه سازی˛ افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک خط یک سیمان سفید شرکت سیمان شمال اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/26/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-epc-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%CB%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88/