مشارکت و تعامل شهرداری ها با کارخانجات سیمان

 با مطالعه و تحقیق در روند مدیریت شهری کشورهای توسعه یافته به وضوح وجود بیش از ۱۰۰ نوع از محصولات پایه سیمانی را در کاربردهای شهری شاهد خواهیم بود از جمله در موضوع پارک ها، پیاده راهها و جاده های اصلی و بزرگراهی که با پیاده سازی چنین الگوهایی در سطح کشور نه تنها قسمتی از […]

نوشته مشارکت و تعامل شهرداری ها با کارخانجات سیمان اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/29/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA/