خط مشی شرکت سیمان سامان غرب :


شرکت سیمان سامان غرب، یکی از بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده های انواع سیمان خاکستری واقع در استان کرمانشاه با دو خط تولید هر یک به ظرفیت 3500 تن در روز بااعتقاد به تفکر فرایندی و مبتنی بر ریسک، گامی بلند در جهت بهبودو حفظ عملکرد سازمان درکیفیت محصولات، توانمندی سازمان در ارتقا رضایت مشتریان، عملكرد زیست محیطی، ايمني وبهداشت حرفه ای، سلامت كاركنان و همچنین بهینه مصرف کردن انرژی در راستای انطباق با الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد، برداشته است. لذا این سازمان خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند:

 


o      بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت با توجه به الزامات قانونی، نیازها،و مقررات قابل کاربردمشتریان؛

o      توجه ویژه به تولید اقتصادی سیمان با بهره وری مناسب جهت حضور پررنگتر در بازار های داخلی و خارجی؛

o      برآورده سازی نیازها، انتظارات قابل کاربرد و الزامات تطابق طرف های ذینفع؛

o      پرداختن به اقدامات لازم جهت پیشگیری یا کنترل اثرات نامطلوب و افزایش اثرات مطلوب با تفکر فرآیندی و مبتنی بر ریسک؛

o      ایجاد زیر ساخت های مناسب فرایند ها به منظور تحقق ماموریت سیمان سامان، تولید انواع سیمان خاکستری؛

o      بکارگیری مهارت و توسعه توانمندی منابع انسانی در قالب ساختار سازمانی مناسب در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها ودر راستای ماموریت سازمان از طریق آموزشهای هدفمند؛

o      ارتقاء انگیزش و مشارکت کارکنان از طریق نظام مشارکت کارکنان و بهبود کیفیت کاری؛

o      حفاظت از محیط زیست با توجه به ماهیت سازمان از جمله پیشگیری از آلودگی وبهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی؛

o      پیشگیری ازمصدومیت و بیماری، بهبود مستمرعملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سلامت کارکنان؛

o      تعهد به برآورده سازی الزامات قانونی،مقررات قابل کاربرد و الزامات تطابق مرتبط با کیفیت، جنبه های زیست محیطی منطقه، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت انرژی؛

o      مدیریت ضایعات ،مصرف بهینه مواد اولیه، منابع، خرید محصولات وخدمات اثربخش و قابل کاربرد و پربازده انرژی؛

o      حصول اطمینان از دسترس بودن اطلاعات و منابع لازم در کنترل مصارف انرژی به منظور دستیابی به اهداف و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت انرژی

o      برقراری محیط کاری آراسته، پاک و ایمن از طریق شناسایی و کنترل کلیه ریسک های ایمنی، بهداشتی وجنبه های زیست محیطی کارخانه و فرهنگ سازی در کلیه سطوح سازمان بر مبنای نظام آراستگی محیط کار؛

 

 

  

به منظور دستیابی به تعهدات فوق،این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001:2007و همچنین سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO  50001: 2011 و نظام آراستگی محیط کار (5S) در کلیه سطوح  به اجرا در آورده و خود را پیوسته نسبت به اثر بخشی و بهبود مداوم آن متعهد می داند.

 

 

اینجانب شهریار گراوندی با اعتقاد کامل و عزمی راسخ نسبت به پیاده سازی، نگهداشت و به روز آوری موارد فوق و اثربخشی سیستمهای مدیریتی جاری سازمان متعهد بوده و بر یکای   ک همکاران شرکت لازم است ضمن درک صحیح آن، در جهت برآورد و حفظ الزامات استاندارد ها و سیستم های مدیریتی مذکورتلاش و مشارکت نموده و در جایگاه سازمانی خویش در جهت بهبود مداوم آن کوشش نمایند.