کسب تندیس برنزی و لوح تقدیر انرژی از سوی سازمان مدیریت صنعتی از منظر شاخص کلی عملکرد انرژی در گروه صنایع انرژی بر در تولید سیمان،تندیس برنزی تک ستاره و لوح تقدیر مدیریت انرژی سال 1397 به مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس گراوندی اعطا گردید. 
1 1B تندیس برنزی مدیریت انرژی