کسب و دریافت لوح تقدیر واحد برتر صادر کننده غرب کشور در سال 97  از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس گراوندی و افتخاری دیگر برای سیمان سامان غرب 
BARTAR 1