DSC0149

 این شرکت بار دیگر توانست عنوان صادر کننده نمونه ملی سال 98 را کسب  و در این راستا در همایش روز ملی صادرات تندیس و لوح مربوط توسط جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری به نماینده

کارخانه جناب آقای دادوند مدیر بازرگانی شرکت اعطا گردید. 

 

     DSC0155
A   B