1- برنامه جهت افزایش ظرفیت آسیاب سیمان 1

 

2- طرح و برنامه کاهش توقفات ناشی از profibas

 

3- بهبود و اصلاح دریچه هوای ثالثیه

 

4- مطالعه جهت افزایش کارکرد زانویی و لوله های
بگ فلیتر ها

 

5- مطالعه جهت افزایش کارکرد روتاری های بگ
فیلترها

 

6- پروژه پیشگیری از تشکیل کوتینگ در بین میکس