سیمان پرتلند تیپ ۵۲۵-۱ :

طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ ISIRI تولید و دارای مشخصات شیمیایی و فیزیکی همانند سیمان پرتلند نوع ۳۲۵-۱ می باشد ، لیکن دارای مقاومت فشاری اولیه (۲ روزه) حداقل ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت نهایی (۲۸ روزه) حداقل ۵۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

این سیمان برای ساخت سازه های بتنی که نیاز به قالب برداری و بارگزاری بتن سریع می باشد ، کاربرد داشته و علاوه بر قابلیت مصرف در بتن ریزی های معمولی ، دارای کاربرد ویژه برای بتن ریزی های معمولی و حجیم در هوای سرد که نیاز به حفظ دمای بتن بیش از ۵ درجه سانتیگراد است ، می باشد.

توجه : با توجه به سخت شوندگی سریع ، حرارت هیدراسیون تولید شده توسط این سیمان بیشتر بوده و لذا برای بتن ریزی های حجیم در فصل تابستان و هوای گرم توصیه نمی گردد و برای بتن ریزی های معمولی در هوای گرم نیز با رعایت حداکثر دمای بتن تا ۲۳ درجه سانتیگراد بهتر است با احتیاط مصرف شود.

 

 

مشخصه های شیمیایی وفیزیکی سیمان تیپ 525-1

Type 1-525

Standard Requirement

Result

Physical Specification

Standard Requirement

Result

Chemical Specification

Min:2800

3200±100

Blaine ({tex}cm^2{/tex}/g)

 

20.7±0.3

SiO2%

Max:0.8

0.08±0.02

Auto Clave method %

 

5.2±0.2

Al2O3%

Min:45

140±20

Setting Time In (minute)

 

4.6±0.2

%Fe2O3

Max:360

240±20

Setting Time Fi (minute)

 

65±0.5

%CaO

Min:200

230±10

Comp.Strengthkg/{tex}cm^2{/tex}(2day)

Max:5

1.8±0.2

%MgO

 

440±10

Comp. Strength kg/{tex}cm^2{/tex}(7 day)

Max:3

2.2±0.4

%SO3

Min:525

550±10

Comp. Strengthkg/{tex}cm^2{/tex}(28 day)

 

0.5±0.06

%K2O

 

1.1±0.1

Sieve 0.09 mm

 

0.15±0.05

%Na2O

 

3.13±0.01

Density g/{tex}cm^3{/tex}

Max:3

1±0.5

%L.O.I

(LossOf Ignition)

 

Max:0.75

0.4±0.1

% I.R

(Insoluble Residue)

 

1.3±0.2

%FreeCaO

 

59.47

C3S%

 

14.48

C2S%

 

6.00

%C3A

 

14.00

C4AF%