سیمان پرتلند تیپ ۵

    به سبب پائین بودن فاز آلومینات ( کوچکتر از ۵ درصد ) ، سیمان پرتلند نوع ۵ دارای مقاومت زیاد در برابر یون سولفات در محیط های آب و خاک می باشد. طبق آئین نامه بتن ایران ( آبا) ، در محیط های آبی سولفاتی شدید غلظت یون سولفات بیش از ۱۲۰۰ ppm و در محیط های خاکی سولفات شدید ، بیش از پنج درصد ، وزنی خاک می باشد و لذا طبق این آئین نامه لازم است کلیه سازه های بتنی قرار گرفته در معرض آب و خاک ، با سیمان نوع ۵ ساخته شوند و در هر صورت برای محیط های سولفاتی بسیار شدید با غلظت سولفات بیش از ۲۵۰۰ ppm  در آب و بیش از یک درصد در خاک حتماً از سیمان نوع ۵ استفاده گردد.

    توجه : تحقیقات نشان داده است بتن  سیمان نوع ۵ در برابر محیط های دارای کلر آسیب پذیر است و لذا اگر در محیط یون کلر همراه یون سولفات باشد ، کاربرد این سیمان باید با احتیاط انجام شود و آزمون های لازم قبلاً انجام پذیرد. حد مقاومت ۳ ، ۷ ، ۲۸ روزه برای این سیمان کمتر از سایر سیمان های پرتلند بوده و لذا برای سازه هایی که نیاز به مقاومتها های زیادتر باشد ، دارای محدودیت کاربرد است.

 

 

 

 

 

Sulphate Resistance Cement

Type 5

Standard Requirement

Result

Physical Specification

Standard Requirement

Result

Chemical Specification

Min:2800

3300±100

Blaine({tex}cm^2{/tex}/g)

 

20.7±0.3

SiO2%

Max:0.8

0.08±0.02

Auto Clave Method %

 

4.65±0.15

Al2O3%

Min:45

140±20

Setting Time In (minute)

 

5.25±0.25

%Fe2O3

Max:360

230±20

Setting Time Fi (minute)

 

65±0.5

%CaO

Min:85

270±20

Comp.strength kg/{tex}cm^2{/tex} (3 day)

Max:5

1.78±0.18

%MgO

Min:150

430±20

Comp.strengthkg/{tex}cm^2{/tex}(7day)

Max:2.3

1.45±0.15

%SO3

Min:270

540±20

Comp.strength kg/{tex}cm^2{/tex}(28 day)

 

0.5±0.06

%K2O

 

1.1±0.1

Sieve 0.09 mm

 

0.15±0.05

%Na2O

 

3.13±0.01

Density g/{tex}cm^3{/tex}

Max:3

0.8±0.2

%L.O.I

(LossOf Ignition)

 

Max:0.75

0.25±0.1

% I.R

(Insoluble Residue)

 

1.3±0.2

%Free CaO

 

64.37

C3S%

 

10.78

C2S%

Max:5

3.44

%C3A

 

15.98

C4AF%