خط مشی شرکت سیمان سامان غرب :


شرکت سیمان سامان غرب، یکی از بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده های انواع سیمان خاکستری واقع در استان کرمانشاه با دو خط تولید هر یک به ظرفیت 3500 تن در روز، متکی بررویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک، گامی بلند در جهت بهبودو حفظ عملکرد سازمان درکیفیت محصولات، توانمندی سازمان در ارتقا رضایت مشتریان، عملكرد زیست محیطی، ايمني وبهداشت حرفه ای، سلامت كاركنانو همچنین مصرف بهینه و کارآمدانرژی در راستای انطباق با الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد، برداشته است. لذا این سازمان خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند:

 

 • برآورده سازی نیازهاو انتظارات قابل کاربرد مرتبط با کیفیت از سویطرف های ذینفع، الزامات تطابق جنبه های زیست محیطی منطقه و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربردایمنی، بهداشت شغلی و مدیریت انرژی؛
 • بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت با توجه به الزامات قانونی، نیازها،و مقررات قابل کاربردمشتریان؛
 • تلاش در پیشگیری ازمصدومیت و بیماری شغلی، بهبود مداومعملکرد سیستم مدیریت ایمنیو بهداشت شغلی و ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت؛
 • حفاظت وصیانت از محیط زیست با توجه به ماهیت و مقیاس سازمان با پیشگیری از آلودگی و حفظ شرايط زیست محیطی سازمان و بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی
 • حصول اطمینان از تعیین، فراهم آوری، نگهداری و تخصیص مناسب و به هنگام منابع مورد نیاز به منظور بهره برداری بهینه و کارآمد ازمنابع انرژی برای دستیابی به اهداف و بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت انرژی
 • ایجاد زیر ساخت های مناسب فرایند ها به منظور تحقق ماموریت سیمان سامان، تولید انواع سیمان خاکستری؛
 • جلب انگیزش و مشارکت کارکنان در اثربخشی سیستم های مدیریتی جاری از طریق نظام مشارکت کارکنان و سایر روش های قابل کاربرد؛

همچنین متناسب با ماهیت،مقاصد و جهت گیری راهبردی سازمان در چارچوب موارد زیر اقدام به تعریف اهداف سازمانی می نماید:

 • کنترل و بهبود انحراف های پارامترهای کیفی محصول و تولید اقتصادی سیمان با بهره وری مناسب (از طریق افزایش ظرفیت، کاهش توقفات و هزینه های تولید) جهت حضور موثر در بازار های داخلی و خارجی؛
 • پرداختن به اقدام های لازم جهت کنترل اثرات نامطلوب فعالیت های عملیاتی حین کار، بیماری های شغلی، آلودگی خاک، مدیریت پسماند با رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛
 • بکارگیریمهارت و توسعه توانمندی منابع انسانی در قالب ساختار سازمانی مناسب در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها ودر راستای تحقق ماموریت سازمان از طریق آموزشهای هدفمند؛
 • توسعه فضای سبز و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه مواد وبهره برداری بهینه و کارآمد ازمنابع انرژی (الکتریکی و فسیلی) ، همچنین بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
 • برقراری محیط کاری آراسته، پاک و ایمن بر مبنای نظام آراستگی محیط کار، از طریق شناسایی و کنترل ریسک های ایمنی، بهداشتی وجنبه های زیست محیطی کارخانه و فرهنگ سازی در کلیه سطوح سازمان؛
 • مدیریت اثربخش دارایی های فیزیکی از طریق به روزآوری، نگهداری و تامین تجهیزات و طراحی محیط های کاری ، قابل کاربرد و پربازده انرژی

 

به منظور دستیابی به تعهدات و اهداف فوق،این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001:2018و همچنین سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001: 2018و نظام آراستگی محیط کار (5S) در کلیه سطوح  به اجرا در آورده و خود را پیوسته نسبت بهاثر بخشی و بهبود مداومآن متعهد می داند.

 

اینجانب شهریار گراوندی با اعتقاد کامل و عزمی راسخ نسبت به پیاده سازی، نگهداشت و به روز آوری موارد فوق و اثربخشی سیستمهای مدیریتی جاری سازمان متعهد بوده و بر یکایک همکاران شرکت لازم است ضمن درک صحیح آن، در جهت برآورد و حفظ الزامات استاندارد ها و سیستم های مدیریتی مذکورتلاش و مشارکت نموده و در جایگاه سازمانی خویش در جهت بهبود مداوم آن کوشش نمایند.