سیمان پرتلند تیپ ۴۲۵-۱ :

 

   این سیمان طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ ISIRI ، تولید می شود که دارای مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان ۳۲۵-۱ می باشد. لیکن دارای مقاومت فشار اولیه (۲ روزه) حداقل ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت نهایی (۲۸ روزه) حداقل ۴۲۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و حداکثر ۶۲۵ کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد که یک سیمان زود سخت شونده محسوب شده و در کلیه سازه های بتنی مسلح و غیر مسلح که نیاز به مقاومت اولیه و نهایی بیشتر می باشد ، قابلیت کاربرد دارد. استفاده در بتنهای معمولی  به شرح بیان شده بجای سیمان ۳۲۵-۱ ، کلیه ستونها ، سقفها ، دال پلها ، سازه هایی که نیاز به بازکردن سریع قالب است و بتن ریزی در هوای سرد ، زمینه های کاربرد این سیمان می باشد.

 

    توجه : به سبب سخت شوندگی سریعتر ، بهتر است در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن به بیش از ۳۲ در جه سانتیگراد و بتن ریزی حجیم به بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد وجود دارد ، مصرف سیمان ۴۲۵-۱ با احتیاط صورت پذیرد.

 

 

 

 

          مشخصات فیزیکی و شیمیای سیمان پرتلند تیپ ۴۲۵-۱

 

 

 

Type 1-425

Standard Requirement

Result

Physical Specification

Standard Requirement

Result

Chemical Specification

Min:2800

3200±100

Blaine({tex}cm^2{/tex}/g)

 

20.7±0.3

SiO2%

Max:0.8

0.08±0.02

Auto Clave Method %

 

5.2±0.2

Al2O3%

Min:45

140±20

Setting Time In (minute)

 

4.6±0.2

%Fe2O3

Max:360

240±20

Setting Time Fi (minute)

 

65±0.5

%CaO

Min:100

210±10

Comp.Strength kg/{tex}cm^2{/tex} (2day)

Max:5

1.8±0.2

%MgO

 

440±10

Comp.Strength kg/{tex}cm^2{/tex} (7day)

Max:3

2.2±0.4

%SO3

Min:425

530±10

Comp.Strengthkg/{tex}cm^2{/tex}(28day)

 

0.5±0.06

%K2O

 

1.2±0.1

Sieve 0.09 mm

 

0.15±0.05

%Na2O

 

3.13±0.01

Density g/{tex}cm^3{/tex}

Max:3

1±0.5

%L.O.I

(LossOf Ignition)

 

Max:0.75

0.5±0.1

% I.R

(Insoluble Residue)

 

1.3±0.2

%FreeCaO

 

59.47

C3S%

 

14.48

C2S%

 

6.00

%C3A

 

14.00

C4AF%