سیمان پرتلند تیپ ۲

    طبق استاندارد ملی به شماره ۳۸۹ ISIRI  تولید می گردد. سیمان پرتلند نوع ۲ برای ساخت بتن هایی که حرارت هیدراسیون متوسط در آنها ضروری بوده و حمله سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد . به سبب محدودیت فاز آلومینات وکمتر بودن فاز سه کلسیم سیلیکات در این سیمان ، که سبب ایجاد خواص ویژه فوق الذکر می شود ، مقاومت فشار اولیه و نهایی ملات استاندارد آن کمتر از سیمان پرتلند نوع ۱ است . این سیمان در کلیه سازه های بتنی قابل استفاده می باشد و در محیطهای آب و خاک که غلظت یون سولفات در حد متوسط ( طبق آئین نامه بتن ایران " آبا " ، برای شرایط محیطی متوسط در محیط آبی غلظت یون سولفات کمتر از  ۱۲۰۰ppmو در محیط خاکی کمتر از نیم دهم درصد می باشد) است ، کاربرد دارد. برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد  و بتن حجیم به بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد وجود دارد ، این سیمان کاربرد گسترده دارد.

    توجه : مصرف این نوع سیمان برای محیط های حاوی توأمان یون و کلرو سولفات توصیه می شود.

 

 

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیمان تیپ دو                                               

 

Ordinary Portland Cement

Type 2

Standard Requirement

Result

Physical Specification

Standard Requirement

Result

Chemical Specification

Min:2800

3200±100

Blaine ({tex}cm^2{/tex}/g)

Min:20

20.7±0.3

SiO2%

Max:0.8

0.08±0.02

Auto Clave Method %

Max:6

5.2±0.2

Al2O3%

Min:45

140±20

Setting Time In (minute)

Max:6

4.6±0.2

%Fe2O3

Max:360

240±20

Setting Time Fi (minute)

 

65±0.5

%CaO

Min:100

270±20

Comp.strength kg/{tex}cm^2{/tex} (3day)

Max:5

1.8±0.2

%MgO

Min:175

440±20

Comp.strengthkg/{tex}cm^2{/tex}(7day)

Max:3

2.2±0.4

%SO3

Min:315

530±20

Comp.strength kg/{tex}cm^2{/tex}(28 day)

 

0.5±0.05

%K2O

 

1.1±0.1

Sieve 0.09 mm

 

0.15±0.05

%Na2O

 

3.12±0.01

Density g/{tex}cm^3{/tex}

Max:3

1±0.5

%L.O.I

(LossOf Ignition)

 

Max:0.75

0.4±0.1

% I.R

(Insoluble Residue)

 

1.3±0.2

%Free CaO

 

59.47

C3S%

 

14.48

C2S%

Max:8.00

6.00

%C3A

 

14.00

C4AF%