الف- صنایع مصرف کننده سیمان


تولیدکنندگان قطعات بتنی و شرکتهای تعاونی موزائیک سازان:
درخواست خرید با امضاء مدیریت ارشد شرکت یا سازمان

 

الف-1 تولیدکنندگان بتن آماده


درخواست خرید با امضاء مدیریت ارشد شرکت یا سازمان

 

ب - طرحهای ملی و عمرانی


کلیه پیمانکاران پروژه های ملی و عمرانی می توانند با ارائه مدارک ذیل سیمان مورد نیاز خود را خریداری نمایند:
1-اصل درخواست با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت که در آن تناژ، نوع سیمان و آدرس محل مصرف قید شده باشد

 

پ - عاملین فروش


شرکتهای تعاونی مصالح فروشان:
مصالح فروشان می توانند با ارائه مدارک ذیل جهت تهیه سیمان مراجعه نمایند
1-اصل درخواست با امضاء

 

ت - انبوه سازان

انبوه سازان و دارندگان مجوزهای ساخت و ساز و مصارف تعمیراتی در  استان با مراجعه به دفتر فروش كارخانه مراجعه و بسته به ميزان تقاضاي خريد خود بصورت مستقيم سيمان مورد نياز خودرا تامين نمايند.